ورود به سامانه

نام کاربري:  
رمز ورود:  
عدد فوق را در قسمت کد امنيتي وارد نماييد

كد امنيتي:

دانشگاهها ی دولتی
دانشگاه آذربايجان
دانشگاه اراک
دانشگاه اروميه
دانشگاه الزهرا
دانشگاه امام صادق
دانشگاه ايلام
دانشگاه بوعلی سينا
دانشگاه بين المللی امام خمينی
دانشگاه بين المللی ايران
دانشگاه بين المللی چابهار
دانشگاه تبريز
دانشگاه تربيت مدرس
دانشگاه تربيت معلم
دانشگاه تهران
دانشگاه کاشان
دانشگاه کردستان
دانشگاه گرگان
دانشگاه گيلان
دانشگاه يزد
دانشگاه صنعتی سهند تبريز
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی تبريز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی شيراز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی گيلان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم حديث
دانشگاه علوم و فنون مازندران
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه هنر
دانشگاه پيام نور
دانشگاه جامع علمی کاربردی
دانشگاه روابط بين الملل
دانشگاه سمنان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه شيراز
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شهيد بهشتی لرستان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
دانشگاه مححق اردبيلی
دانشگاه مفيد
دانشگاه ياسوج
دانشگاه هرمزگان

دانشگاههای آزاد
دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاداسلامی ابهر
دانشگاه آزاد اسلامي اراك
دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی اقليد
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامي كرج
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دانشگاه آزاد اسلامي رودهن
دانشگاه آزاد اسلامي زنجان
دانشگاه آزاد اسلامي علوم پزشكي تهران
دانشگاه آزاد اسلامي قم
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
دانشگاه آزاد اسلامی تبريز
دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مركزي
دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

دفاتر ،مراکزو اتحاديه ها

اتحاديه دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی منطقه مرکزی ايران
دفتر تجهيزات آموزشی و پژوهشی

سازمانها

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
سازمان سنجش آموزش کشور
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
 کمیته خیرین


وزارتخانه ها
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصاد و دارايی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بازرگانی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
وزارت کار و امور اجتماعي
وزارت کشور
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(دفتر تبليغات و اطلاع رسانی)